ระบบตรวจสอบ และพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2559
ค้นข้อมูลจากเลขประจำตัวประชาชน :

* แจ้งที่อยู่ผู้เสียภาษี ใช้ที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้จ่ายเงินได้ เพื่อสะดวกในการส่งข้อมูล
** เงินได้กรุณาตรวจสอบเงินตกเบิก และภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมในรายการ


คู่มือการใช้งานระบบBeta version 1.0 @2015
  พัฒนาโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโนบายและแผน โทร 1900
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
เลขที่ 359 ถนนวิเชตวัฒนา ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120. โทร. 0 5427 1214